مخارج آپارتمان

طبق ماده 10 قانون تملك آپارتمانها مخارج ساختمان به تناسب مساحت اختصاصي بين مالكان توزيع ميشود و اين توزيع بين همه ی مالكان به عمل مي آيد حتي اگر از آنچه مخارج براي آن است استفاده نکنند.برای مثال برای تعیین هزینه تعمیر و نگهداری آسانسور برابر این ماده قانونی عمل میشود،هرچند ممکن است برخی ساکنان آپارتمان از آسانسور استفاده ننمایند