لازم است بدانید:

داشتن یا نداشتن کد رهگیری، تأثیری بر اعتبار مبایعه نامه و عقد بیع ندارد و بدون کد رهگیری نیز، مبایعه نامه معتبر است؛ البته به شرط رعایت موازین قانونی.

فایده کد رهگیری در آن است که به خریدار اطمینان می دهد ملک مورد معامله قبلا به شخص دیگری فروخته نشده است.
@hagholaw