یادمان باشد ❗️

در قرارداد روز و ساعت معینی را برای حضور در دفترخانه جهت انتقال رسمی مورد معامله درج نموده و برای تخلف از آن ( عدم حضور ) حق مطالبه خسارت  برای طرفین در نظر خواهیم گرفت .