⏪ یادمان باشد ❗️

در قرارداد فروشنده را مکلف کنیم اقدامات لازمه جهت انتقال رسمی مورد معامله از جمله : اخذ استعلامات و مفاصا از شهرداری و دارائی و ... انجام داده و عدم اقدام و ارائه به دفتر خانه در روز انتقال سند به منزله عدم حضور تلقی شود .

@hagholaw